Carta de compromís educatiu

Carta de compromís educatiu

Les persones sotasignades, (…), director/a del centre educatiu Escola Andersen, i (…), pare mare, tutor, tutora de l’alumne/a (…), reunits a la localitat de Vic, amb data (…), conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:

Compromisos

 

Per part del centre

 

 1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de l’alumne o alumna.
 2. Vetllar per fer efectius els drets i els deures de l’alumne o alumna.
 3. Respectar les confessions religioses de les famílies renunciant a tot tipus d’adoctrinament.
 4. Informar la família del projecte educatiu i de l’organització i funcionament del centre garantint uns bons canals de comunicació.
 5. Donar a conèixer a la família els objectius del curs i els criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i lliurar-los els resultats de les avaluacions.
 6.  Mantenir una comunicació regular amb la família,  facilitant la conciliació dels horaris de la família i del centre, per informar de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna mitjançant els informes anuals, les entrevistes personals (amb registre dels temes tractats i els acords presos) i les qualificacions a final de cada cicle de primària.
 7. Adoptar, si és necessari, les mesures educatives alternatives o complementàries per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família..
 8. Demanar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

 

Per part de la família

Cooperar amb l’escola en tot el que afecti el creixement i l’educació dels fills, cercant sempre la coherència entre l’acció educativa que es duu a terme a casa i la que es fa l’escola, conscienciant-ne als fills i filles.

 1. Respectar el caràcter propi del centre així com el professorat i a la resta del personal.
 2.  Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i  seguir la mateixa línia educativa.
 3. Instar el fill o filla a ser responsable de l’entorn escolar i a col·laborar i participar del bon funcionament de l’escola (a l’aula, a les activitats curriculars, al menjador, a l’autobús…)
 4. Garantir la puntualitat i l’assistència dels fills tant a l’escola com a les sortides i activitats.
 5. Vetllar perquè el fill o filla doni valor i realitzi les tasques escolars, posant-hi el treball i l’esforç necessari.
 6. Adreçar-se directament al centre, i en tot cas a la persona que pertoca,  per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments que afecten a la formació del fill o filla.
 7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge, el seu desenvolupament personal o la seva salut.
 8. Acudir a les convocatòries d’entrevistes i de reunions.
 9. Adoptar criteris i mesures consensuades amb l’escola que afavoreixin el rendiment escolar del fill o filla.
 10. Complir els compromisos que es puguin haver pactat amb el centre i informar-ne al fill o filla si s’escau.

 

MODEL DE CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU