Organigrama claustre

Organigrama del claustre

CLAUSTRE DE L’ESCOLA ANDERSEN  2017-2018

EQUIP DIRECTIU

Direcció: Marta Vilà
Cap d’Estudis: Elisabet Franquesa
Secretària: Marta Pladevall

COMPOSICIÓ DEL CLAUSTRE:

Claustre

SECRETARIA

Administració: Rosa Pou
Secretària AMPA: Dolors Comas

CONSERGERIA

Amadeu Bosch