Què és?

AMPA: Què és?

L’AMPA és l’associació de totes les mares i pares que portem els fills a aquesta escola. La finalitat de l’AMPA és sobretot, donar suport a les tasques educatives i organitzar activitats que serveixin per apropar-nos i implicar-nos més dins la comunitat educativa.
El màxim òrgan de l’AMPA és l’Assemblea General, en què, de manera ordinària, es reuneixen tots els pares i mares de l’escola un cop cada any, a principi del curs. Si convé, es convoca de manera extraordinària. El que es fa a l’assemblea és aprovar l’acta del curs anterior, els pressupostos, exposar quins són els objectius que es pretenen assolir i informar de manera general de les activitats previstes per a l’any en curs.
La Junta és l’òrgan “executiu” de l’AMPA. Les persones que en formem part aquest curs ens repartim les diferents àrees o Comissions.